Onze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op oke te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FARINGWELL BV, gevestigd aan de Madridstraat 41 te Lijnden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27254903

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Faringwell BV, hierna te noemen: Faringwell, sluit met haar opdrachtgever,hierna te noemen: de client. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing opde diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door Faringwell zijn verricht.

1.2. Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing, tenzij Faringwell deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

1.3. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten meerdere overeenkomsten zijn gesloten ten aanzien van een gelijk onderwerp c.q. object, geldt de laatste in dagtekening.

1.4.De cliënt verplicht zich Faringwell op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daar toebehoort onder meer het verstrekken van voldoende en juiste informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden en het melden van storingen.

1.5. Faringwell is gerechtigd de uitvoering van de tussen Faringwell en de cliënt gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij derden,zonder daarbij overigens afstand te doen van haar verplichtingen en verantwoordelijkheden.

1.6. Faringwell is gerechtigd al haar rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren. De cliënt verklaart zich, voor zover vereist, reeds nu voor alsdan daarmee akkoord. Het is de cliënt daarentegen niet toegestaan enig recht uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, anders dan na schriftelijke toestemming van Faringwell.

2. Tarieven

2.1. Voor de door Faringwell te leveren producten, alsmede te verrichten diensten en werkzaamheden, zijn de tarieven van toepassing zoals deze door Faringwell zijn gepubliceerd dan wel zoals schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Faringwell en de cliënt is overeengekomen. De tarieven voor de diensten zijn verschuldigd voor persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de cliënt, bij tussentijdse beëindiging na het eerste jaar, gerechtigd tot gedeeltelijke restitutie van vooruit betaalde bedragen. Faringwell is gerechtigd om bij tussentijdse beëindiging administratiekosten in rekening te brengen en te verrekenen met een te restitueren bedrag.

2.2. Indien tijdens de duur van de door Faringwell met de cliënt gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, premieverhogingen voorde sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhoging door externe kosten, is Faringwell gerechtigd het met de cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop Faringwell en de cliënt de overeenkomst hebben gesloten.

3.Betaling

3.1. Faringwell zal haar factuur jaarlijks, voorafgaand aan elk jaar waarop de dienstverlening betrekking heeft, bij de cliënt indienen. De cliënt is verplicht tot betaling binnen veertien dagen nafactuurdatum. Mits in de overeenkomst niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zal betaling voor dienstverlening plaatsvinden middels automatische incasso,waarvoor de cliënt aan Faringwell bij het aangaan van de overeenkomst toestemming heeft verleend. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden dan wel geen automatische incasso mogelijk was, is Faringwell gerechtigd de overeengekomen dienstverlening op te schorten tot op het moment van betaling en is de cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen veertien dagen na factuurdatum. De cliënt is dan tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die worden vastgesteld conform het besluit buitengerechtelijk incassokosten en die over de eerste € 2.500,00 zijn vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,00.

3.2. De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met Faringwell overeengekomen tarieven. De cliënt is niet gerechtigd tot verrekening van bedragen of vorderingen met hetgeen de cliënt aan Faringwell verschuldigd is.

3.3. Na beëindiging van de overeenkomst dient cliënt ervoor zorg te dragen c.q.mogelijk te maken, dat er geen automatische meldingen aan de alarmcentrale worden doorgegeven. Indien dit niet mogelijk is loopt de overeenkomst door tot het moment van de daadwerkelijke afkoppeling. De kosten over de tussenliggende periode worden normaal doorberekend.

4. Beëindiging en verlenging

4.1. De overeenkomsten tussen Faringwell en de cliënt worden aangegaan voor de bepaalde tijd van één jaar. Behoudens opzegging uiterlijk één maand voor het verloop van de bepaalde periode wordt deze verlengd als onderstaand bepaald.

4.2. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening vaneen beroep of bedrijf, wordt de overeenkomst na het eerste jaar voortgezet voor onbepaalde tijd en kan de overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. 

4.3 Indien cliënt geen natuurlijk persoon is of iemand is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt de overeenkomst na verloop van de bepaalde periode van één jaar telkenmale, voor het eerst na één jaar, verlengd met een periode van één jaar. Behoudens opzegging uiterlijk één maand voor het verloop van een bepaalde periode wordt deze geacht te zijn verlengd als hiervoor bepaald.

4.4. Een overeenkomst kan door Faringwell voortijdig worden beëindigd, zonder inachtneming van enige termijn, indien de cliënt niet voldoet aan enige in de overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepaling. Bij beëindiging als voornoemd is Faringwell niet gehouden tot restitutie van ontvangen gelden en komen eventuele tegoeden aan credits te vervallen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Faringwell is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, dienstverlening en/of levering van goederen,indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie,revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere ­arbeidsconflicten binnen Faringwell, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover Faringwell daardoor in de uitvoering van werkzaamheden wordt bemoeilijkt, kraakacties,ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, uitvaltelefonieverkeer, uitval stroomvoorzieningen, schaarste aan energiemiddelen,ernstige tekorten aan productie componenten en meer in het algemeen elke oorzaak die Faringwell niet kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Faringwell zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

5.2. Ongeacht het hiervoor gestelde is Faringwell niet aansprakelijk voor het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van communicatienetwerken en(GPS)satelliet-voorzieningen, dan wel tekortkomingen van Faringwell die voortvloeien uit omstandigheden die het gebruik van dergelijke netwerken en voorzieningen onmogelijk maken.

5.3. Faringwell is niet aansprakelijk voor schade en tekortkomingen indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond van waarvan de door Faringwell te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

5.4. Faringwell is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt niet binnen een week na het schadevoorval Faringwell per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Faringwell, doordat de cliënt niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

5.5. Faringwell is slechts aansprakelijk voor schade van de cliënt die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van Faringwell, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de cliënt wordt aangetoond.

5.6. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van Faringwell, zullen de werknemers van Faringwell jegens de cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

5.7. Faringwell is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of gevolgschade.

5.8. Elke aansprakelijkheid van Faringwell is daarbij beperkt tot een bedrag van € 50.000,00 (zegge vijftigduizend euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.

6. Informatie

6.1. Gegevens van de cliënt welke Faringwell vanwege de overeenkomst tussen Faringwell en cliënt onder zich heeft, zullen door Faringwell in overeenstemming met de van overheidswege gestelde of nog te stellen daarvoor geldende voorschriften worden behandeld. Het vrijgeven van deze informatie zal door Faringwell uitsluitend worden verricht indien zulks aan Faringwell middels de overeenkomst door de cliënt is opgedragen dan wel op grond van wettelijke of anderszins dwingende voorschriften.

7. Rechtskeuze

7.1. Op de overeenkomsten tussen de cliënt en Faringwell is Nederlands recht vantoepassing.

7.2. Alle geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen Faringwell en de cliënt, zullen uitsluitend aan de arrondissementsrechtbank te ‹s - Gravenhage ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere ter zake bevoegde rechter,indien Faringwell zulks verkiest.

8. E-account

8.1 De cliënt heeft een account (e-Account) waarmee online informatie met Faringwell uitgewisseld wordt. Cliënt garandeert de e-Account informatie aan niemand anders bekend te maken. Cliënt is exclusief verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de e-Account en voor alle activiteiten die op of via de e-Account plaatsvinden, en cliënt stemt ermee in Faringwell onmiddellijk in kennis te zullen stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van de e-Account. Faringwell is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van de e-Account.

8.2 Cliënt stemt ermee in de juiste en volledige informatie te zullen zult verstrekken wanneer de cliënt een e-Account aanmaakt of daarvan gebruik maakt.Cliënt stemt ermee in de gegevens van het e- Account te actualiseren teneinde deze juist en volledig te houden. Cliënt stemt ermee in dat Faringwell het recht heeft de gegevens die de cliënt verstrekt op te slaan en te gebruiken voor het in stand houden en factureren van zijn e-Account.

9. Internet Monitoring services

9.1. Cliënten kunnen tevens Internet Monitoring Services voor mobiele objecten, hierna te noemen: IMS, van Faringwell afnemen.

9.2. Bij het aangaan van een overeenkomst voor IMS zal door Faringwell een gebruikersprofiel voor de cliënt worden aangemaakt. In dit profiel worden de diensten zoals tussen Faringwell en de cliënt overeen gekomen gedefinieerd. De tussen Faringwell en de cliënt overeengekomen diensten voor IMS kunnen uitsluitend worden uitgevoerd indien de technische configuratie in het corresponderende mobiele object voldoet aan de criteria welke voor de gevraagde diensten zijn gedefinieerd.

9.3. Voor het beschikbaar stellen van IMS door Faringwell, is de cliënt een jaarlijkse vergoeding bij vooruit betaling aan Faringwell verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt door Faringwell bekend gesteld in prijslijsten en/of schriftelijk overeen gekomen met de cliënt. Voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten voor IMS is de cliënt daarnaast een vergoeding per uitgevoerde dienst aan Faringwell verschuldigd. Deze vergoeding wordt uitgedrukt in rekeneenheden, hierna te noemen: credits. De tegenwaarde van één credit wordt door Faringwell bekend gesteld in prijslijsten of schriftelijk overeen gekomen met de cliënt.

9.4. Het verkrijgen van credits is uitsluitend mogelijk tegen vooruitbetaling. Indien de cliënt geen credits heeft zullen geen diensten uitgevoerd worden. Faringwell is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg is. Credits zijn geldig voor een periode van twaalf (12) maanden,ingaande op de datum van verstrekking. Bij ommekomst van deze periode komt het tegoed aan credits te vervallen. Indien de cliënt voor ommekomst van deze periode nieuwe credits heeft aangeschaft, zal het tegoed uit de voorgaande periode automatisch worden overgeheveld naar de nieuwe periode van twaalf (12) maanden.

9.5. Door Faringwell zal aan de cliënt codes worden verstrekt, met welke codes de cliënt toegang krijgt tot IMSen de overeengekomen diensten. Deze codes zijn strikt vertrouwelijk, mogen niet worden gepubliceerd en de cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik van deze codes. Faringwell kan geen controle uitoefenen op het al dan niet rechtmatig gebruik van de codes.

9.6. Het gebruik van IMS dan wel de informatie welke hierdoor wordt verkregen, is uitsluitend toegestaan voor het doel zoals overeengekomen. Het is de cliënt niet toegestaan de informatie te verhandelen of anderszins, al dan niet tegen betaling, beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Faringwell.

9.7. Faringwell kan door cliënt niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onjuist of onzorgvuldig gebruik van toegangscodes door de cliënt. Faringwell kan door cliënt niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van IMS, zoals, maar niet beperkt tot het aansturen van functies in het mobiele object. De cliënt zal Faringwell vrijwaren van schadeclaims van derden die uit een dergelijk gebruik kunnen voortvloeien.

9.8. De cliënt is aansprakelijk voor alle schade van Faringwell als gevolg van het gebruik van IMS of de middels IMS verkregen informatie door de cliënt.

10. Inwerkingtreding

10.1. Bovengemelde Algemene Voorwaarden van Faringwell treden in werking op de dag van deponering bij de Kamer van Koophandel te ‘s -Gravenhage. Eerdere algemene voorwaarden komen bij acceptatie van deze voorwaarden te vervallen